Bố mẹ nuôi có trách nhiệm gì khi con nuôi chưa đủ 15 tuổi gây thiệt hại phải bồi thường?

Linh Trang - 30/06/2019

Nhận nuôi con nuôi hiện nay đang là một trong những ưu tiên hàng đầu của những cặp vợ chồng hiếm muộn. Khi nhận nuôi con nuôi, một mối quan hệ lâu dài, bền vững giữa người nhận con nuôi và người được nhận con nuôi đã được thiết lập, cùng với đó, quyền và nghĩa vụ của hai bên cũng được phát sinh. Vì vậy, trách nhiệm của cha mẹ nuôi khi con nuôi chưa đủ 15 tuổi của mình gây thiệt hại phải bồi thường sẽ là gì?

Căn cứ pháp lí:

  • Bộ luật dân sự 2015
  • Luật hôn nhân và gia đình 2010

Nội dung tư vấn:

1. Trách nhiệm của bố mẹ nuôi khi nhận nuôi con nuôi
Nuôi con nuôi là việc xác lập mối quan hệ bền vững, lâu dài giữa cha mẹ nuôi và con nuôi để đảm bảo cho con được nhận nuôi có một môi trường tốt nhất để phát triển. Do đó, kể từ ngày nhận nuôi, giữa cha mẹ nuôi và con nuôi đã có đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của cha mẹ đẻ và con ruột,... theo như quy định Bộ luật dân sự 2015.
Cũng theo quy định tại Điều 24 Luật nuôi con nuôi 2010 có quy định về Hệ quả của việc nuôi con nuôi cụ thể như sau: 

Điều 24. Hệ quả của việc nuôi con nuôi

1. Kể từ ngày giao nhận con nuôi, giữa cha mẹ nuôi và con nuôi có đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con; giữa con nuôi và các thành viên khác của gia đình cha mẹ nuôi cũng có các quyền, nghĩa vụ đối với nhau theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, pháp luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Theo yêu cầu của cha mẹ nuôi, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc thay đổi họ, tên của con nuôi.

Việc thay đổi họ, tên của con nuôi từ đủ 09 tuổi trở lên phải được sự đồng ý của người đó.

3. Dân tộc của con nuôi là trẻ em bị bỏ rơi được xác định theo dân tộc của cha nuôi, mẹ nuôi.

4. Trừ trường hợp giữa cha mẹ đẻ và cha mẹ nuôi có thỏa thuận khác, kể từ ngày giao nhận con nuôi, cha mẹ đẻ không còn quyền, nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, cấp dưỡng, đại diện theo pháp luật, bồi thường thiệt hại, quản lý, định đoạt tài sản riêng đối với con đã cho làm con nuôi.

Do vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành thì đối với hành vi con nuôi gây thiệt hại về tài sản thì bố mẹ nuôi là người có nghĩa vụ phải bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Bồi thường thiệt hại do người chưa đủ 15 tuổi gây ra
Căn cứ theo khoản 2 Điều 586 và Điều 599 Bộ luật dân sự 2015, quy định về trường hợp này:

Điều 586. Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân

....

2. Người chưa đủ mười lăm tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu, trừ trường hợp quy định tại Điều 599 của Bộ luật này.

Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình.

Điều 599. Bồi thường thiệt hại do người dưới mười lăm tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự gây ra trong thời gian trường học, bệnh viện, pháp nhân khác trực tiếp quản lý

1. Người chưa đủ mười lăm tuổi trong thời gian trường học trực tiếp quản lý mà gây thiệt hại thì trường học phải bồi thường thiệt hại xảy ra.

2. Người mất năng lực hành vi dân sự gây thiệt hại cho người khác trong thời gian bệnh viện, pháp nhân khác trực tiếp quản lý thì bệnh viện, pháp nhân khác phải bồi thường thiệt hại xảy ra.

3. Trường học, bệnh viện, pháp nhân khác quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này không phải bồi thường nếu chứng minh được mình không có lỗi trong quản lý; trong trường hợp này, cha, mẹ, người giám hộ của người dưới mười lăm tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự phải bồi thường.

Trường hợp người gây ra thiệt hại là con nuôi, chưa đủ mười lăm tuổi thì cha mẹ nuôi sẽ phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người bị thiệt hại. Vì vậy, nếu các bên thỏa thuận được mức bồi thường hợp lý thì sẽ áp dụng mức bồi thường đó. Nếu không thể thỏa thuận được thì cha mẹ nuôi sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại. 

Mong bài viết hữu ích cho bạn đọc!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch về  pháp lý dân sự Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay
avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục